► An sinh xã hội

An sinh xã hội

Dịch thuật Tinh Anh tự hào là nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật cho dự án dịch tài liệu ...

Dịch thuật Tinh Anh tự hào là nhà cung cấp dịch vụ dịch thuật cho dự án dịch tài liệu chuyên ngành Bảo hiểm cho công ty Bảo hiểm Bảo việt. Trong suốt thời gian thực hiện dự án hơn một năm qua, Tinh Anh nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hợp tác tòan diện của công ty Bảo hiểm Bảo Việt, giúp cho Tinh Anh có một bộ nhớ và bộ từ điển multiterm chuyên ngành Bảo hiểm vô cùng quí báu. Tinh Anh tự tin khẳng định với khách hàng trong và ngoài nước dịch vụ dịch thuật chuyên ngành bảo hiểm với thuật ngữ chính xác nhất sẽ được cung cấp tới Quí khách từ Tinh Anh.

    Thăm dò ý kiến
    • Thăm dò ý kiến

      Chất lượng dịch vụ của Tinh Anh ?