► Dịch Sách

Dịch Sách

Đã cho ra đời nhiều cuốn sách dịch có giá trị và nhận được sự chào đơn nồng nhiệt của độc giả trên toàn quốc.

   Dịch Thuật Tinh Anh đã cho ra đi nhiu cun sách dch có giá tr và nhn được s chào đón nng nhit ca đc gi trên toàn quc. Các cun sách: "Suy nhược thn kinh và mt ng", "100 bước thành công", "52 chiêu tr gia", "Làm giàu t chng khoán" .v.v. đu là nhng cun sách hay được Tinh Anh chn lc chuyn dch t sách báo nước ngoài. Tinh Anh mong mun được hp tác vi các hiu sách, nhà xut bn và các t chc liên quan trong vic dch và phát hành các cun sách quý, có giá tr, đóng góp mt phn công sc nh bé cho kho tàng sách dch ti Việt Nam.

   Ngoài ra, các lĩnh vực như giáo dc, kinh tế, chính tr, xã hi, các chuyên ngành toán, lý, hoá, sinh, các tài liu chuyên ngành v môi trường, đa cht, tôn giáo....đu là nhng lĩnh vc được Dch thut Tinh Anh dch trong nhiu năm nay. Chúng tôi có mt h thng t đin chuyên ngành phc v cho công tác dch thut. S dng phn mm h tr dch thut Trados, Cơ s d liu b nh dch thut được xây dng t phn mm Trados là mt tài sn quí giá ca công ty chúng tôi, giúp cho các biên dch viên thng nht t ng, nâng cao cht lượng t, gim thi gian và công sc, t đó gim giá thành dch thut. Đó là mt trong nhng lý do vì sao vi đi ngũ biên dch viên kinh nghim, xut sc, mà giá thành ca Dch thut Tinh Anh ch tương đương, thm chí còn thp hơn nhng công ty dch thut khác có s dng cng tác viên là sinh viên. Đó là chìa khoá m cánh ca cnh tranh th trường của công ty chúng tôi. 

 
   

    Thăm dò ý kiến
    • Thăm dò ý kiến

      Chất lượng dịch vụ của Tinh Anh ?